Az Intézmény Küldetésnyilatkozata

HA A GYERMEKEK ELFOGADVA ÉS BARÁTSÁGBAN ÉLNEK, MEGTANULJÁK MEGTALÁLNI A SZERETETET AVILÁGBAN.
(Dorothy Law Holte)

Nevelési programunk Tevékenységközpontú Nevelési Program, melyben kiemelten hangsúlyos a tevékenyégek által szervezett korszerű ismeretelsajátítás komplex és interdiszciplináris foglalkoztatási rendszerben, amelyben a gyermekek számára igyekszünk kiegyensúlyozott, harmónikus személyiségfejlesztést biztosítani.

Nevelési céljaink elérése érdekében a gyermekek önállóságának-aktivitásának növelését, differenciált fejlesztését kívánjuk biztosítani.

Nagy figyelmet fordítunk a tehetséges gyermekek fejlesztésére is. Az óvoda nyitottsága biztosíték arra, hogy eddig elért eredményeink tágabb környezetben is ismertté váljanak. (Óvoda-iskola kapcsolat, gyakorló óvónők fogadása, nyilt napok a szülők számára, bemutató foglalkozások stb.)

A korszerű technikákat, pedagógiai módszereket, eljárásokat igyekszünk az óvodai életünkbe beleépíteni, mellyel színes, vonzó tevékenységeket biztosítunk a gyerekek számára. (Projekt módszer, kísérletek, Zöld-nap, múzeumlátogatás, tanulmányi kirándulások stb.)

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek jó közérzettel, érzelmileg motiváltan vegyenek részt a tanulási folyamatban, maximális érzelmi biztonságban.

Szoros partneri kapcsolatok kiépítésére törekszünk, amelyben a nevelőtestület a célok érdekében egységes egészként dolgozik. Pedagógusaink nyitottak, „tanulni kész óvodának” valljuk magunkat, aki a minőséget tudatosan tudja és kívánja kezelni. (év eleji, félévi, év végi felmérések, ezek hasznosítása, közös felmérése, szülői elégedettség mérése, az óvodai személyzet tevékenységének évi felmérése és értékelése)

„A kisgyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet. Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőttek részéről. Arra kell törekedni, hogy a gyermek mindent, amire képes önállóan el is végezzen.”Maria Montessori.”

„A gyermek abból okul leginkább, amit maga lát, maga tapasztal és figyel, nem pedig attól lesz értelmes, ha elhiszi nevelője magyarázatát.”

„Amit hallok– elfelejtem;
Amit látok – megismerem;
Amit csinálok – megtanulom.” (Ősi bölcsesség)

Minden gyermek érték számunkra, egyedi, megismételhetetlen, egyéni fejlődési ritmussal, ezért fontos számunkra az individualizált nevelés.

A gyermeket akkor tudjuk leginkább fejlődésének legmagasabb szintjére eljuttatni, ha támogatjuk abban:

* hogy önmaga elégíthesse ki szükségleteit,
* hogy önmaga bontakoztathassa ki rejtett adottságait,
* hogy önmaga választhasson a felkínált lehetőségek sokaságából,
* hogy önmaga szerkeszthesse meg egyéni programját, s így mintegy önmagát fejleszthesse.

Ezért van az, hogy minden gyermekhez külön „kulcs”, bánásmód szükséges ahhoz, hogy sajátos tempójú és sajátos módú fejlődését elősegíthessük
„Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell.”
(T. Gordon)

Képesek vagyunk folyamatosan megújulni, követjük partnereink igényeit, elvárásait.Eredményeink igazolják, hogy fejlesztő munkánk eredményes. Olyan közösség vagyunk, ahol a minőségbeli tudás mellett fontos a tolerancia és az összetartozás.

„ Miként a Nap nem vár imákra és varázsigére, hanem egyszerűen világít, és általános szeretetnek örvend,
Úgy Te se várj jó tettedért hangos tetszést és elismerést,
Hanem tedd, amit teszel, saját ösztönzésedből, és Téged is szeretni fognak, mint a Napot. ” /Cicero/

Tisztelettel,
Albert Ibolya,
vezetőóvónő