Házirend

1). Általános információ az óvodáról
Az óvoda neve, címe, telefonszáma:
NAPOCSKA” M. Sadoveanu utca 13 szám, telefon-fax 0266/314988
Az óvoda vezetőjének neve: ALBERT IBOLYA

2). Az intézmény pontos nyitvatartása
A nevelési év szept. 1-től –aug. 31-ig tart.
Nyári zárás időpontja aug. 1-től 31-ig.
Nevelés nélküli munkanapok:
Dec.. 1 – Nemzeti ünnep
Dec. 24 – Karácsony előtti nap
Május 1 –Munka ünnepe
Húsvét és Pünkösd másod napja
Napi nyitva tartás: 6 órától – 18 óráig

3). A gyermek felvétele az óvodába
A szülő joga a szabad óvoda választás.
A gyereknek elsőbbsége van a felvételnél, amennyiben az óvodának a körzetében lakik , ami a következő utcákat foglalja magába:
M. Sadoveanu utca
Kossuth Lajos utca
Majláth Gusztáv Károly tér
Temesvári Sugárút
Brassói út
A felvételről az óvodavezető a vezetőtanáccsal közösen dönt.
A szülő igénybe veheti a napköziotthont, ha:
- gyereke a harmadik életévét betöltötte vagy betölti december végéig
- szobatiszta
- egészséges és ezt a családi orvos igazolja
- az oltási papirokat behozza
- a szülő az étkezési térítési díjat megelőlegezve befizeti
- a partnei szerződés feltételeit betartja

4). A gyerekek óvodai tevékenysége

4/1) Az óvodában a gyermekek nevelése a helyi nevelési program szellemében történik. Mindezek alapján a gyermekek számára biztosítjuk, hogy az óvodában biztonságban és egészséges környezetben fejlődjenek. Napirendjüket úgy állítjuk össze, hogy benne a különböző tevékenységek szervezése rugalmasan, a gyermekek életkorához igazodva jelenjen meg. Megfelelő időt hagyunk az étkezés, a testmozgás, a levegőztetés, a játék és pihenő idő megszervezésére, amely mindvégig óvoda pedagógusok -felügyelete alatt történik.

A gyermekek személyiségét, egyéni képességeit figyelembe véve vonjuk be a tevékenységekbe. Nem érheti semmilyen hátrányos megkülönböztetés (büntetés, fenyítés, zaklatás)

Tiszteletben tartjuk a vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságot, a szülők kérése alapján biztosítjuk az angol nyelv oktatást, intenziv román oktatást valamint óvodán kivüli tevékenységben a táncházat.

Az óvodában tartózkodás alatt a gyermek nem veszélyeztetheti saját, illetve társai egészségét, testi épségét. Az óvoda berendezéseit, eszközeit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. Törekszünk arra, hogy vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.

4/2) A gyermekek ruházata az óvodában
Jellemezze a praktikusság, kényelem, tisztaság

Szükséges az átöltöztetéshez tartalék ruha: nadrág, póló, szoknya, benti -cipő- az időjárásnak, évszaknak megfelelően.

A ruhadarabokat,lábbeliket kérjük jellel ellátni és az öltözőszekrényben elhelyezni.

Kiscsoportban pótruhát kérünk,ha valamilyen „baleset éri”( bevizelés) a gyereket,ez váltóbugyi, kisnadrág- amit megfelelően tisztántartva a zsákjában kell elhelyezni.

4/3) A gyermek étkezése az óvodában
Az óvodában az étkezési díjat egy hónapra előre ki kell fizetni a gondnoknál

Az étkezési díjat naponta lehet fizetni 7 és 14 óra között, minden héten kedden és csütörtökön délután is 16-17 óra között, valamint a hónap utolsó három munkanapján -- meghosszabbított munkarenddel ( 7-17 óra között ) várja a gondnok a szülőket

Hiányzás esetén a befizetett összeget a következő hónapra beszámítjuk

A gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek.Ennek megszervezése az óvoda feladata. Ételmintákat vagyunk kötelesek a hűtőben 48 órán át őrizni. Ez vonatkozik az otthonról hozott születésnapi,névnapi kínálásra szánt édességekre is(torta,sütemény)

Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése,nassolása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt nem etikus,valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja.

Az étkezések időpontjai:

reggeli 8,3o-9 óra között
ebéd:12-13 óra között
uzsonna: 15,15-15,45 óra között

Közösen törekszünk a kulturált étkezési szokások kialakítására,a kérem-köszönöm udvariassági formák használatára

4/4) A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat.

A beteg, gyógyszert, lázcsillapítót szedő gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében- óvodai jelenléte nem lehetséges
Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása

Gyógyszer adagolásra az óvodában nincs lehetőség.

Fertőző betegség ( rubeola,bárányhimlő,skarlát,májgyulladás) esetén a szülőnek bejelentési kötelessége van.

Amennyiben az óvodában a gyereket baleset éri az óvonőnek az eset súlyosságától függően a gyermeket elsősegélyben kell részesíteni ,a sürgösségi hivószámot hivni (112) vagy azonnal orvoshoz kell vinni. A szülőt a baleset után értesíteni kell.

5) A gyermek érkezésének és távozásának rendje

5/1) Reggeli érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át gyermekét az óvonőnek, egyébként ha a gyermek valamilyen okból nem megy be a csoportszobába,az óvonő nem tud a jelenlétéről,úgy felelőséget nem vállalhat érte

Az egyedül érkező és távozó gyerekért felelőséget nem vállalhatunk,a felelőség a szüleire hárul.

A gyereket elsősorban a szülei vihetik haza

Ha más személy jön a gyerekért,csak előzetes szülői bejelentés vagy írásbeli felhatalmazás alapján adható át a gyerek.

A válófélben,vagy külön élő szülők esetében,vita esetén a bírói végzés meghozataláig írásbeli felhatalmazás alapján adható át a gyermek

A gyermek érkezése reggel 6 és 8 óra között történik,amit kívánatos betartani minden szülőnek a gyermeke és a napirend zavartalan lebonyolítása érdekében.

A gyermek távozása 17 óráig történik

A gyermekre vontakozó pedagógiai kérdéseikkel az óvonőket délután 14-15 óra között( alvási idő) megkereshetik a szülők,de délelőtti munkájuk során ne vonják el figyelmüket a gyermekcsoporttól.

5/2) Az óvodába járási kötelezettség
Minden szülőnek kötelessége a rendszeres óvodába járást gyermeke számára bíztosítani

Kérjük a szülőt,gyermekének huzamosabb ideig történő hiányzását és a hiányzás okát bejelenteni

Megszűnik az óvodai elhelyezés:
- ha a gyermeket másik óvodába vitték
-ha a szülő írásban bejelentette az óvodavezetőnek
-fizetési hátrálék miatt ( 2 hónapnál hosszabb ideig nem fizetett)

5/3) A gyermek otthonról hozott tárgyainak,játékainak szabályozása
A gyermek kedvenc játékait,könyveit behozhatja az óvodába,melynek nevelő hatása van,fejlesztően hat a csoportra és jó lehetőséget ad a társas kapcsolatok alakulására
Ékszer használatáért felelőséget nem vállalunk

6) Szülők az óvodában
A szülők elsősorban az óvoda öltöző, mosdó helyiségeiben tartózkodhatnak, rendezvények esetén a csoportszobában is.

A konyhába nem mehetnek .

A gyerekek biztonsága érdekében a bejárati kaput és ajtókat kérjük becsukni.

Az óvoda épületében „idegenek” csak az óvodavezető engedélyével tartózkodhatnak: leendő szülők, munkatársak hozzátartozói, ügynökök, árusok.
Csak az óvodavezető engedélyével lehet reklám jellegű anyagokat elhelyezni.

6/1) A szülők jogai és kötelezettségei
A szülőnek joga, hogy megismerje az óvoda pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Ezek megtekintése nyilvános, ugyanakkor a szülői értekezleteken és egyéb óvodai rendezvényeken megbeszéljük a benne foglaltakat.

A gyermek fejlődéséről, viselkedéséről rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket. Törekszünk arra, hogy a neveléshez tanácsot, segítséget kapjanak. Ezt szolgálja, az „Így neveljünk” tanfolyam a szülők számára. Célunk, hogy az óvodában folyó nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését.

Minden szülőt partnernek tekintünk, ismertetjük programjaink célját, feladatát.

A szülők véleményt alkothatnak és mondhatnak munkánkról a különböző fórumokon. A szülői szervezet (választmány) tájékozódást kérhet az óvodavezetőtől, megállapításaikról tájékoztathatják a nevelőtestületet és a fenntartót.

A szülőnek kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését és segítse azt.

Segítse a közösségbe való beilleszkedését és a közösségi élet szabályainak elsajátítását.
Kérjük, hogy a szülők tartsák tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. Segítsék munkájukat, hiszen valamennyien közfeladatot látnak el és a gyermekek érdekében tevékenykednek.

6/2) A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása
Az óvodás gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudjanak anyanyelven civilizáltan kommunikálni, legyenek képesek indulataikat féken tartani, alkalmazkodni.

A konfliktushelyzeteket közösen oldjuk meg, törekszünk elkerülni a durvaságot, az erőszakosságot, az árulkodást. Kérjük, hogy ezeket erősítsék otthon is a gyermekeikben.

A környezettudatos attitüd kialakítását és fontos elveink közé soroljuk és a mintaadást a környezet megismerésében, szeretetében és védelmében fontosnak tartjuk.

6/3) Kapcsolattartás, együttműködés
A szülőknek lehetőségük van az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában részt venni, megfelelő fórumokon észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat megfogalmazni.
Az együttműködés során a nyíltságra, őszinteségre törekszünk.

Fórumok:
- szülői értekezletek
- munkadélutánok
- nyílt napok, közös rendezvények
- családlátogatások
- fogadóórák
- óvodapedagógusokkal való rövid megbeszélések.

Kérjük önöket, hogy sem a gyermekkel kapcsolatos, sem magánjellegű beszélgetésekkel az óvonő munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarja a nevelés folyamatát.

A gyermekükkel kapcsolatban információt csak a saját óvónőjétől vagy az óvodavezetőtől kérjenek.

A házirendet nyilvánosságra kell hozni !

Az új szülőket tájékoztatjuk az első szülőértekezleten

A csoportszobához tartozó faliújságokon mindenki számára elérhető tájékoztatót nyújtunk.

A szülők a házirendben foglaltakról tájékozódást kérhetnek az óvódavezetőtől, óvodapedagogusoktól

A házirend hatálya kiterjed minden óvodai szolgáltatást igénybe vevőre, a benne foglaltak be nem tartása számon kérhető:
- gyermektől,szülőktől,pedagogusoktól,alkalmazottaktól

Hatályba lépésének ideje: 2016 Szeptember

Érvényességi ideje a visszavonásig.
A házirendet a szülői választmány okóberi ülésén elfogadta.

Óvodavezető
Albert Ibolya